Zakladatelia
Zakladatelia
si so sebou priniesli svoju usilovnosť, lásku k zemi, odbornosť a podnikateľského ducha

O NAŠEJ FIRME

Spoločnosť Gyermelyi Zrt. je lídrom na maďarskom trhu v oblasti výroby cestovín,
je najväčším producentom vajec a nevynechateľným účastníkom v oblasti mlynského priemyslu.
Popri tom vykonáva poľnohospodársku činnosť na území 9.500 hektárov, prevádzkuje uzatvorenú vertikálnu integráciu.

 

1953_alapitas

1953

Založenie družstva

Dňa 21. januára 1953, dvanásť hospodárov z oblasti Gyermely, ktorí už ďalej nezvládali náklady, ktorými bolo zaťažené individuálne hospodárenie - za ustúpenia politického tlaku - založili družstvo Petőfi Szövetkezet.

 

1956

Revolúcia a boj o slobodu

Vietor revolúcie a boja o slobodu v roku 1956 roztrieštil túto iniciatívu, voľné družstvo sa rozpadáva. V roku 1959, ako ustúpenie násilnému členskému náboru, teraz už so 120 členmi je znovu založené družstvo, ktoré na 1500 katastrálnych holdoch (stará maďarská miera, 1 hold = 5755 m²) a v dvoch panských majeroch začne so spoločným hospodárením. Vstupujúci členovia, s konečnou platnosťou opustili nádej individuálneho hospodárenia a snažili sa na svoj osoh obrátiť hospodárske výhody, ukryté v poľnohospodárskej veľkovýrobe.

1960_as_evek

 

1960-te roky

Základy produkcie vajec

Vďaka tabuľovému usporiadaniu pôdy, využívaniu strojov, zavedeniu umelých hnojív a používaniu pesticídov sa zvyšovali priemerné výnosy z pestovania obilnín. Hospodári, v záujme zachovania krmivovej rovnováhy, sa pustili do intenzívneho chovu zvierat, začali produkovať vajce.

 

 

1970

Vybudovanie továrne na cestoviny

V roku 1970 sa vláda rozhodne pre vybudovanie továrne na cestoviny, pre ktorú sa začalo hľadať miesto. Družstvo s dobrým menom v Gyermely sa podujme na úlohu a získava túto šancu. Vo forme spoločného podniku sa v roku 1971 spustí výroba cestovín, s pridružením sa dvoch obchodných spoločností a jedného odborného investora. Na konci sedemdesiatych rokov nádherne prichádzajú výsledky, po dvoch desaťročiach premysleného hromadenia kapitálu a šetrného hospodárenia si spoločnosť môže dovoliť, aby sa podujala aj na sociálne výdavky. Podporuje budovanie rodinných domov svojich zamestnancov, rozvoj obce Gyermely a okolitých dedín.

 

1980-te roky

Rozširovanie priemyselného pozadia a budovanie mlyna

V polovici osemdesiatych rokov už družstvo hospodári na vidieku štyroch obcí, a po využití hospodárskych možností začne toto spoločné hospodárstvo s rozširovaním hospodárskeho pozadia. Postaví mlyn, čím zabezpečí rovnomernejší prísun surovín pre továreň na cestoviny. V roku 1989 sa úspešne podarí spustiť mletie v závode s dennou produkciou 120 ton, čím sa tu etabluje nové priemyselné odvetvie..

 

1990

Nežná revolúcia

Pri nežnej revolúcii nič nemohlo byť dôležitejšie, ako udržanie súdržnosti spoločných vecných a duševných hodnôt. Družstvo vtedy svoju činnosť pretransformuje na akciovú spoločnosť a uskutoční sa identifikácia majetku. Zakladateľmi sa stávajú skutoční vlastníci, tí ľudia, ktorí sa za nich vždy aj považovali a aj sa tak správali voči spoločnosti. Preto za svoju prácu, vykonávanú u spoločnosti mohli získať akcie aj zamestnanci.

 

1992_takarmanykevero

1992

Výroba krmiva

V roku 1992 bol do služieb hydinového chovu postavený nový závod na krmivá. Na prelome tisícročia, vďaka rôznym akvizíciám hospodári spoločnosť už na 9500 hektároch.

 

2001

Technologický rozvoj

Kapacita mlynu prebudovaného v roku 2001, ktorý je vybavený technológiou Bühler, sa zvýšila na denných 300 ton, preto je už v plnej miere schopný vyhovieť požiadavkám továrne na cestoviny, čo sa týka múky pre cestovinársky priemysel, popri tom v značnej miere narastá aj trhový podiel mlynu.

2001_tok

Vďaka nárastu kapacity, odvetvie disponuje od roku 2005 aj automatickým zariadením na plnenie vriec, ako aj baličkou malých balení, múka Gyermelyi sa objavuje aj v spotrebiteľskom balení.

 

2003

Závod na osivá

V roku 2003 sa rozširuje integrácia, je postavený závod na produkciu pšeničného osiva a naši partneri pestujúci pšenicu už používajú len osivo Gyermelyi.

 

2006_tesztagyar

2003 - 2006

Továreň na cestoviny na nových základoch

Za tri roky je vybudovaný nový komplex cestovinárskej továrne, vyhovujúci požiadavkám XXI storočia, ktorý obsahuje najmodernejšie výrobné linky a baliacu techniku, prevádzkovaný špičkovou technológiou, ku ktorému je pripojený aj miešač múky, umožňujúci bezpečné poskytovanie ideálnych surovín, ako aj automatický vysoký sklad.

 

2008

Precízne hospodárenie

V roku 2008 sa spúšťa výmena a zjednocovanie strojového parku rastlinnej výroby, čo umožňuje etablovanie precízneho rastlinného pestovania na pôde obhospodarovanej podnikovou skupinou.

 

2011

Logistika

Nepretržitý rozvoj postavil nové úlohy aj pred logistické odvetvie. Vedľa už existujúceho automatizovaného skladu bol vybudovaný nový, fungujúci s rovnakou technológiou. Tieto dva sklady sú s baliacim závodom múky a cestovinovým závodom v prepojení lanovou dráhou, preto sa uskladnenie hotových produktov uskutočňuje v plne automatizovanom rozsahu. Tieto dva sklady disponujú kapacitou 10 000 paletových miest.

 

2012

Rozširovanie produkcie vajec

Pri dodržaní prísnych pravidiel Európskej únie pre chov zvierat, sa dokončuje úplná technologická rekonštrukcia odvetvia produkcie vajec, spolu s rozširovaním. Na troch vajíčkových farmách sa produkcia uskutočňuje najmodernejším, hygienickým produkčným systémom, automatickým vnášaním, za splnenia všetkých požiadaviek blahobytu zvierat. Ako najväčší producent vajec v Maďarsku, podniková skupina Gyermelyi ďalej posilňuje svoju trhovú pozíciu, z prevádzok sa distribuuje ročne skoro 140 miliónov kusov čerstvých vajec do továrne a škrupinových vajec na trh.

 

2013_malom

2013

Nový mlyn

V Gyermely už melieme v dvoch mlynoch. Nový mlyn, odovzdaný v roku 2013 je popri mäkkej pšenici schopný aj na mletie múky z tvrdej pšenice, čím sa aj výroba poslednej dôležitej suroviny pre výrobu dostala pod kontrolu spoločnosti. Vertikum rastlinného pestovania sa rozširuje aj o semená tvrdej pšenice. Prispôsobením sa k nárastu kapacity mletia sa rozširuje aj možnosť uskladňovania surovín, na centrálnej prevádzke sa vybuduje moderná skladovacia kapacita vhodná na čistenie a uskladnenie približne 100 000 ton pšenice. Prispôsobením sa trhovým požiadavkám sa v baliarni múky uvádza do prevádzky ďalší baliaci stroj, vďaka ktorému je možné rýchlo vyhovieť čoraz viac sa zvyšujúcim objednávkam zákazníkov.

 

2014

Zmena imidžu

Popri technologickom rozvoji je dôležitý aj rozvoj produktov a obchodných značiek. Produkty vajec, múky a cestovín Gyermelyi sa do distribúcie dostávajú pod dobre identifikovateľnou značkou, v novom balení, prostredníctvom čoho sa posilňuje prítomnosť značky na trhu. Súčasne s tým bol obnovený aj celkový imidž spoločnosti.

2014 arculat12014 arculat2

 

2016

Centrum rastlinnej produkcie v Somodorpuszta

Rastlinná produkcia sa popri obstaraní nových nástrojov rozšírila aj o moderné poľnohospodárske centrum, pokrývajúce požiadavky tohto odvetvia z dlhodobého hľadiska. Prevádzka v Somodorpuszta s rozlohou 7,2 hektárov, nachádzajúca sa v centre obhospodarovaných území, umožňuje vhodnú údržbu a odborné uskladnenie strojov vhodných na precízne hospodárenie. Kolegovia pracujúci v tomto odvetví sa dostávajú na jednu prevádzku, centralizácia so sebou prináša aj výhody organizácie práce a zlepšovanie účinnosti. Súčasťou investície je aj vysokovýkonná sušička, doplnená o značnú skladovaciu kapacitu obilia.

2016 somodor

 

2017

Rok rozvoja

V posledných 10 rokov investovala podniková skupina do rozvoja viac ako 20 miliard forintov. Tento rok je míľnikom, nakoľko veľkosť investícií v tomto kalendárnom roku presiahla až 10 miliard forintov. V polovici roka sa dokončí vysokovýkonná továreň na krmivo, ako základ pre neskorší rozvoj hydinového chovu. Je vybudovaný tretí vysoký sklad pre uloženie 10 000 paliet, kde sa prísun a vývoz uskutočňuje už prostredníctvom automatických, samochodných nakladacích zariadení. Začne sa tiež výstavba ďalšej továrne na cestoviny, výsledkom čoho sa kapacita, ktorá je k dispozícii, zdvojnásobí a zvýši sa na 70 000 ton ročne. Po investícii, ktorá sa dokončí na začiatku roku 2018, továreň na cestoviny Gyermelyi sa stane určujúcim závodom celého regiónu.

 

2018

Popredná stredoeurópska továreň na cestoviny

Po ukončení vývoja boli v r. 2018 v dedine Gyermely dané do prevádzky 2 podniky – moderný podnik na výrobu krmív a nový podnik na výrobu cestovín. Zahájením výroby krmiva s kapacitou  60.000 ton ročne bolo možné zásobovať nielen vlastné hospodárske zvieratá, ale taktiež poskytnúť krmivo externým partnerom, čo viedlo k ďalšiemu rozšíreniu tohto odvetvia. Keď bola v septembri r. 2018 odovzdaná druhá továreň na výrobu cestovín, zvýšila sa kapacita výroby cestovín na 70.000 ton ročne, čím došlo k presiahnutiu objemu celého trhu s cestovinami v Maďarsku. Moderný podnik je vybavený automatizovanými robotickými systémami vrátane logistických procesov, ktoré medzi sebou komunikujú. Ivestíciou sa výrazne znížila spotreba energie, a tým sa stala priaznivejšou aj environmentálna záťaž podniku. Nové výrobné linky disponujú novými baliacimi strojmi umožňujúcimi vyhovieť širokej škále baliacich požiadaviek.

 

2020

Uzatvárateľné balenie, ďalší vývoj

Vzhľadom na skutočnosť, že vývoj výroby produktov z radu cestovín pokračoval, v roku 2020 boli na trh uvedené opakovane uzatvárateľné obaly a došlo k modernizácii skladových systémov. Naš podnik na výrobu krmív výrazne zvýšil predaj v neustále sa rozširujúcom okruhu spokojných partnerov. V mlynárskom odvetví bolo postavené silo s kapacitou 12.000 ton poskytujúce možnosť ďalšieho rozšírenia jeho kapacity, nakoľko došlo k ukončeniu projektovania investície Mlyn III, a tak sa na základe technologickej dohody môže začať realizácia...