PESTOVANIE RASTLÍN

Pestovanie rastlín, ako prvá fáza potravinového reťazca zohráva dôležitú úlohu v rámci činnosti Podnikovej skupiny Gyermelyi.


V uplynulých päťdesiatich rokoch sa výsledkom organického rozvoja a vedomého rozvíjania sa vytvorila rastlinná pestovateľská jednotka na 9000 hektárovej ornej pôde, v podstate z dôvodu vyhovenia požiadavkám chovu zvierat a produkcii potravín. Rastlinná produkcia hospodári na stráňach a kopcoch, rozprestierajúcich sa medzi Gerecse a Budinskými kopcami, na prenajatej ornej pôde. Sejbovú štruktúru vytvárali a aj v súčasnosti vyvárajú už vyššie spomenuté požiadavky na interné použitie. Základom pre kvalitu cestovín Gyermelyi je produkcia surovín.

Rastlinná produkcia k tomu významným spôsobom prispieva v dvoch oblastiach. Jednak v rámci niekoľkoročnej vynikajúcej pracovnej spolupráce s Výskumným ústavom v Martonvásár a Maďarskej Akadémii Vied tu boli vyskúšané najlepšie druhy jesennej pšenice vyšľachtené v Maďarsku - s vysokou úrodnosťou a zlepšujúcou sa kvalitou - za prevádzkových okolností. Z druhej strany, rozmnožovaním druhov vyhovujúcich kvalitatívnym požiadavkám integrácie zabezpečujeme pre svoje vlastné ciele, ako aj pre ciele našich partnerov, dodávajúcich do mlyna obilie, osivo vyhovujúce kvalitatívnym požiadavkám. K tomu máme k dispozícii osivovú prevádzku s výkonom 10 ton / hodinu, s úplnou infraštruktúrou, potrebnú pre spracovanie osiva, s kapacitou na predbežné čistenie, sušenie a uskladnenie. Z dôvodu veľkosti územia, okrem pestovania osiva zabezpečuje rastlinná výroba 12-15% potrieb pšenice v mlyne.

noveny 1noveny 2

Orná pôda pre sejbu jesennej pšenice s rozlohou skoro 4000 hektárov, ale hlavne požiadavky na predbežnú sejbu produkcie osiva určujú ďalší vývoj štruktúry sejby. Preto je potrebné preferovať pestovanie dobrej predbežnej sejby jesennej pšenice: hrachu, repky a slnečnice. Chov hydiny si vyžaduje značné množstvo tvrdého krmiva, kukurice a pšenice. Do štruktúry sejby prikladáme územie s kukuricou v takom rozsahu, ktoré zabezpečí požiadavky na kukuricu v chove zvierat. Šetrné, energeticky úsporné, bezprašné a bezhlučné sušenie zabezpečujú tri závody, jeden v Tök, jeden v Gyermely a jeden v Somodor, ktorých kapacita je 25-25 ton za hodinu. Úspešnosť pestovania rastlín závisí od nespočetného množstva činiteľov, ale aj spomedzi nich sú určujúce výkon prác obrábania pôdy, prinavrátenie živín, ošetrujúce a žatevné práce vo vhodnom čase a v dokonalej kvalite. Podmienkou toho je moderný a účinný silový, strojový a kombajnový park. Preto rastlinná produkcia v rámci podniku spustila grandiózny technický rozvojový program, v rámci ktorého mieni zvyšovať účinnosť produkcie prostredníctvom strojového systému s jednotným vzhľadom, používajúcej najmodernejšiu technológiu. Do roku 2013 sa výmenou našich žatevných nástrojov tento proces uzatvoril, čo umožňuje precízne a environmentálne uvedomelé hospodárenie, vyhovujúce výdobytkom XXI. storočia. V nedávnej minulosti sa rastlinná produkcia rozšírila o poľnohospodárske centrum, spĺňajúce všetky požiadavky. Centrum v Somodorpuszta, s rozlohou 7,2 hektára obsahuje všetky tie ustanovizne, ktoré spĺňajú požiadavky súčasnej doby. Takými sú krytá strojovňa, strojová dielňa so 4 miestami a uzatvorená umývačka s teplou vodou.

noveny 3